Adatkezelési Tájékoztató

Adataid védelme fontos számomra

A tájékoztató közzététele

Zalai-Zempléni Zsófia, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő), a zemplenizsofia.hu weboldal üzemeltetése során a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait. Jelen Tájékoztató a zemplenizsofia.hu honlap meglátogatása, és az azon keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. Amikor személyes adatokat oszt meg velünk, vagy az Ön személyes adataihoz jutunk, az adatokat ezzel a Tájékoztatóval összhangban használjuk fel. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adataival kapcsolatban, vegye fel velem a kapcsolatot.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő kiemelten vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit. Az Adatkezelő elkötelezett a zemplenizsofia.hu látogatói, jelenlegi és jövőbeli ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A személyes adatok kezelése bizalmas, az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztató 2021. december 1. dátummal lép hatályba.

Adatkezelő adatai

 • Adatkezelő neve: Zalai-Zempléni Zsófia
 • Adószám: 41412824-1-41
 • Székhely: 1026 Budapest, Garas u.12. 
 • Postázási cím: 1026 Budapest, Garas u.12.
 • Adatkezelő telefonszáma: +36 20/329-2131
 • E-mail cím: info [kukac] zemplenizsofia [pont] hu
 • Honlap: https://zemplenizsofia.hu

Tárhelyszolgáltató:

Hírlevélszolgáltató:

Fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármilyen egyéb szerv, mely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatkezelő a honlap üzemeltetője.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, tagolás, tárolás, rendszerezés, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összekapcsolás vagy összehangolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,  online azonosító, helymeghatározó adat vagy a természetes személy testi, szellemi, fiziológiai, genetikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azok a közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapot felkeresi és személyes adatát az adatkezelő kezeli.

Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében

személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek azok a szolgáltatók is, amelyek nem állnak az adatkezelővel együttműködésben, de az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

A kezelt adatok köre

IP cím, dátum, idő, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az oldalon töltött idő. A weboldal (zemplenizsofia.hu) megtekintése során cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző verziója, az operációs rendszer típusa és nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az oldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze (és nem is tudja összekapcsolni) személyes adatokkal. Ezek megosztásáról a felhasználó dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie beállítások megadásával. A weboldal használata során megadott egyéb adatok (név, e-mail cím, telefonszám, stb.) kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az oldal üzemeltetője kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (megrendelés vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a weboldalon keresztül feliratkozott felhasználók és az oldal üzemeltetője közötti folyamatos kapcsolatot, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelést szolgálja. A cookie-k segítségével a rendszer automatikusan adatokat generál a látogatás időtartamáról és a meglátogatott oldalak számáról annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatásait az oldal üzemeltetője tovább tudja fejleszteni és optimalizálni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során kényelmesebbé tegye a weboldal használatát. A felhasználó által megadott egyéb adatokat az oldal üzemeltetője kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani a felhasználó számára. A kapcsolatot az oldal üzemeltetője e-mailben, telefonon, faxon vagy postai levélben veheti fel a felhasználóval kivéve, ha ezek közül a felhasználó valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az oldal üzemeltetője a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel. A weboldalon megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A személyes adatokat a felhasználó hozzájárulása nélkül az oldal üzemeltetője nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, feltéve hogy azt jogszabály nem írja elő.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, viszont a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az oldal üzemeltetője számára, hogy használatuk révén az oldal üzemeltetője (Adatkezelő) tisztában legyen a felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldal használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználói élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a felhasználó eszközén, ameddig azokat a felhasználó nem törli.

Az adatokhoz hozzáférők

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az oldal üzemeltetőjén (Adatkezelő) kívül más nem férhet hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az oldal üzemeltetője nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adat-továbbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az oldal üzemeltetője az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az oldal üzemeltetője kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az oldal üzemeltetője nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az oldal üzemeltetője postai címén, illetve az info@zemplenizsofia.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított legfeljebb 7 munkanapon belül kerül sor. Az oldal üzemeltetője által kiküldött hírlevélben a leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az oldal üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az oldal üzemeltetője kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul. Az oldal üzemeltetője a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év. Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége. A honlap Google Analytics analitikai célú sütijeit használja, amely információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják felhasználók a honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Az adatkezelő fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

error: Content is protected !!